Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Budownictwa Naturalnego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „OSBN”.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innychpaństw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§4

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania i instytucjami publicznymi. Może pozostawać członkiem tych organizacji.

§5

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe, zwane dalej„Oddziałami”.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzania swoich spraw oraz korzystać z pracy wolontariuszy.

§7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziałumiędzy członków.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§8

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań budownictwa naturalnego m.in. ze słomy, gliny oraz innych odnawialnych materiałów i wyrobów, a także działalność naukowa i edukacyjna oraz współpraca międzynarodowa w zakresie naturalnych (tradycyjnych i nowatorskich) rozwiązań i technik budowlanych oraz innych ekologicznych technologii dla budownictwa, w tym systemów pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, racjonalnego gospodarowania wodą, oczyszczaniem ścieków oraz gospodarką odpadami, łącznie z ich wtórnym wykorzystaniem.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc odpłatną i nieodpłatną działalność (działalność statutowa) w zakresie:
1. Promowania i rozwijania ekologicznych, nowatorskich metod i technik budowlanych, inżynieryjnych,

energetycznych i wszelkiej działalności technologicznej związanej z ideami zrównoważonego rozwoju.

 1. Budowania platformy współpracy oraz wymiany informacji dla projektantów, wykonawców, producentów, rolników, inwestorów oraz osób prywatnych zainteresowanych budownictwem naturalnym opartym namateriałach odnawialnych.
 2. Współpracy z władzami rządowymi i samorządowymi, instytucjami publicznymi, jednostkami naukowymi ioświatowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi w kraju i zagranicą.
 3. Reprezentowania interesów członków oraz wspierania inicjatyw i projektów realizowanych przez nich w zakresiebudownictwa naturalnego i działań ukierunkowanych na troskę o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój.
 4. Tworzenia zasobów wiedzy oraz rozwijania zaplecza infrastrukturalno – sprzętowego do wspólnego wykorzystania przez członków Stowarzyszenia przy wdrażaniu i promowaniu naturalnych technologii.
 1. Prowadzenia działalności naukowo – badawczej z zakresu naturalnych technologii oraz współpracy z jednostkamibadawczo – rozwojowymi, laboratoriami i ośrodkami naukowymi.
 2. Działania na rzecz uzyskania aprobat technicznych dla naturalnych materiałów i wyrobów budowlanych orazzabezpieczenia dostępu do informacji, wiedzy i praw do specyfikacji technicznych mikroprzedsiębiorcom, wszczególności członkom Stowarzyszenia.
 3. Wspierania firm wykonawczych i producentów w uzyskaniu stosownych certyfikatów.
 4. Wspierania ekonomii społecznej oraz tworzenia „zielonych miejsc pracy”.
 5. Oddziaływania na proces legislacyjny oraz tworzenia projektów przepisów prawnych w zakresie objętym celamistatutowymi Stowarzyszenia.
 6. Wspierania produkcji i koordynacja rynku odnawialnych materiałów budowlanych.
 7. Organizowania i inicjowania konferencji, seminariów, wykładów i akcji społecznych oraz innych form działalnościoświatowej, służącej krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Stowarzyszenia, szczególnie w duchuzrównoważonego rozwoju.
 8. Organizowania szkoleń i warsztatów, w tym dla firm wykonawczych i pracowników budowlanych oraz wyjazdówintegracyjnych i szkoleniowych.
 9. Wydawania książek, czasopism, broszur i innych wydawnictw związanych z celami Stowarzyszenia.
 10. Produkcji i rozpowszechniania materiałów filmowych i dźwiękowych oraz działalności portali internetowych orazinnych mediów związanych z celami Stowarzyszenia.
 11. Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie dostępu do najnowszych rozwiązań iwyrobów z surowców naturalnych.
 12. Wspierania działań na rzecz poprawy charakterystyki energetycznej i ekologicznej produkcji przemysłowej wPolsce, szczególnie w obszarze budownictwa, rolnictwa, ochrony środowiska i transportu.
 13. Działania na rzecz poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze zrównoważonegorozwoju.
 14. Innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkowie dzielą się na: a. zwyczajnych,
b. wspierających, c. honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim albo cudzoziemcem mającym lub niemającym miejsca zamieszkania na terytorium Polski, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia, a także akceptację statutowych celów Stowarzyszenia oraz zobowiązanie do wypełniania wszystkich obowiązków, w tym finansowych, wynikających ze statutu, przepisów prawa i deklaracji członkowskiej.
 2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji. Uchwała Zarządu jest ostateczna.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, która złoży pisemną deklarację zawierającą zobowiązanie do udzielania pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia. Formy i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, a także termin udzielenia wsparcia, członkowie wspierający ustalają w porozumieniu z Zarządem i określają w deklaracji członkowskiej.
 4. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji. Uchwała Zarządu jest ostateczna.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 6 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. udziału w Walnych Zebraniach Członków i głosowania nad uchwałami przez nie podejmowanymi, b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. niepodejmowania działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
e. wniesienia wpisowego,
f. regularnego opłacania składek.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek powiadamiać Zarząd o każdej zmianie adresu miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji. Pismo wysłane przez Stowarzyszenie do członka, zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu, ma moc prawną doręczenia w ostatnim dniu terminu, w którym możliwe było odebranie listu poleconego przez tego członka. Postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio do zmiany adresu poczty elektronicznej.

§ 14

1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa określone w § 12 ust. 1 z wyjątkiem prawa do głosowania i podejmowania uchwał na Walnym Zebraniu Członków.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział w Walnych Zebraniach Członków i wypowiadać się w kwestiach będących przedmiotem obrad, a także przedstawiać swoje stanowisko w tych sprawach.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich i wpisowego. 5. Do członków wspierających i honorowych § 13 ust. 2 statutu stosuje się odpowiednio.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniuskładek członkowskich i innych zobowiązań,
 2. śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty zdolności prawnej przez członka będącego osobąprawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną,
 3. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
 4. wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia,
 5. pozbawienia członkostwa honorowego.

2. Skreślenie z listy członków następuje w drodze uchwały Zarządu, podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, z powodu:
a. opóźnienia w zapłacie składek członkowskich lub innych zobowiązań o dłużej niż 12 miesięcy;
b. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego

orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na skutek uchwały Zarządu podjętej z własnej inicjatywy lub na

wniosek Komisji Rewizyjnej, z powodu zawinionego przez członka:
a. działania sprzecznego z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia, b. działania na szkodę Stowarzyszenia,
c. uchylania się od wypełniania obowiązków członka Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o pozbawieniu członkostwa honorowego w razie działania przez członka honorowego na szkodę Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków następuje na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Ustanie członkostwa w przypadkach określonych w:
a. ust. 1 lit. a – następuje z chwilą złożenia rezygnacji,
b. ust. 1 lit. b – następuje z chwilą śmierci lub utraty zdolności prawnej,
c. ust. 1 lit. c-e – następuje w chwili powiadomienia członka Stowarzyszenia o uchwale Zarządu lub Walnego Zebrania Członków.

3

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia, a także o pozbawieniu członkostwa honorowego, z podaniem przyczyny i – w przypadku, gdy uchwała była podjęta przez Zarząd – z pouczeniem o możliwości odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
 2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Władzami Stowarzyszenia są: a. Walne Zebranie Członków, b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16

§ 17

1. Członkiem Zarządu (Komisji Rewizyjnej) może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Do Zarządu (Komisji Rewizyjnej) mogą być powołane osoby spośród członków Stowarzyszenia

2. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu (Komisji Rewizyjnej) przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym, wspierającym i honorowym Stowarzyszenia.

3. Członków Zarządu (Komisji Rewizyjnej) powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym, jeśli Walne jednogłośnie tak zdecyduje.

4. Do Zarządu (Komisji Rewizyjnej) wchodzą kandydaci, którzy w głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.
5. Członek Zarządu (Komisji Rewizyjnej) może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków w każdym czasie. 6. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu (Komisji Rewizyjnej), skład tego organu jest

uzupełniany w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w ciągu 30 dni od dnia rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. W razie gdyby Zarząd nie mógł zwołać lub nie zwołał Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Walne Zebranie Członków może również zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 19

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członkówzatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji. Ustalając datę wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej bierze się pod uwagę wyłącznie pełne lata obrotowe, w których członek Zarządu pełnił swoją funkcję.Walne Zebranie Członków

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków.
 4. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział i głosować na Walnym Zebraniu Członków przez pełnomocnika.Pełnomocnictwo takie powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do księgi protokołów. Jeden pełnomocnik może jednocześnie reprezentować nie więcej niż trzech członków Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i osobę sporządzającą protokół.§ 21
 1. Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd.
 2. O miejscu, dacie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia wszystkichczłonków Stowarzyszenia listami poleconymi wysłanymi na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Stowarzyszenia uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

4

 1. Jeśli Walne Zebranie Członków nie jest zdolne do podejmowania uchwał z uwagi na brak wymaganego kworum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków na drugi termin przypadający nie później niż w ciągu miesiąca od dnia pierwszego terminu Walnego Zebrania Członków. Na drugim terminie nie obowiązuje wymóg kworum.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy latajako sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane na termin przypadający nie później niż 30 czerwca.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w razie potrzeby w każdym czasie.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:a. z własnej inicjatywy,
  b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
 8. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli zwołaniego uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w ust. 9 powyżej.
 9. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zebrania Członków, jeżeli na Walnym Zebraniu Członków wszyscy członkowie zwyczajni są obecni lub reprezentowani i żaden z nich nie zgłosiłsprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 10. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walne Zebranie Członków nie może powziąć uchwały, chyba że na Walnym Zebraniu Członków wszyscy członkowie zwyczajni są obecni lub reprezentowani i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządkuobrad.
 11. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin obrad.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, poza uprawnieniami wynikającymi z innych postanowień statutu, należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,

c. ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i. podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawienia członkostwa honorowego,
j. podejmowanie uchwał o wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz w sprawie zwolnień i ulg w ich

wnoszeniu, a także o terminach ich wnoszenia,
k. podejmowanie uchwał o przystąpieniu w charakterze członka do innych organizacji,
l. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd
§ 23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym sekretarza i skarbnika. Funkcje członków Zarządu ustala Walne

Zebranie Członków w uchwale o powołaniu członka Zarządu lub w odrębnej uchwale.
3. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
4. Do kompetencji Zarządu, poza uprawnieniami wynikającymi z innych postanowień statutu, należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. podejmowanie decyzji o współpracy lub partnerstwie z innymi podmiotami,
g. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie),
h. ustalanie treści deklaracji członkowskiej,
i. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie

projektów uchwał dla Walnego Zebrania Członków,
j. sporządzanie corocznego sprawozdania ze swojej działalności i sprawozdania finansowego oraz

5

przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji,

 1. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 2. zatrudnianie pracowników

Stowarzyszenia i zawieranie umów.
§ 24

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym skarbnik lub sekretarz Stowarzyszenia. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
 2. W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia.
 4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
 5. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia są w szczególności: a. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie), b. decyzje o wydatkach powyżej 1000 PLN.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane przez każdego członka Zarządu lub przez Komisję Rewizyjną.
 7. Zarząd działa na podstawie Statutu. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin Zarządu, określający jego organizację i sposób wykonywania czynności.

Komisja Rewizyjna
§ 25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego. Funkcje członków Komisji Rewizyjnej ustalaKomisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. PosiedzeniaKomisji zwołuje jej przewodniczący lub w braku takiej możliwości

Zarząd
§ 26

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, poza uprawnieniami wynikającymi z innych postanowień statutu, należy:
  a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz Oddziałów,
  b. ocena pracy Zarządu, w tym jego corocznych sprawozdań,
  c. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalnościStowarzyszenia i Zarządu,
  d. składanie rekomendacji Walnemu Zebraniu Członków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e. wnioskowanie o odwołanie członków Zarządu.
 2. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań oraz wyjaśnień, a także dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu, bez prawa głosu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może wypowiadać się we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad i przedstawiać swoje stanowisko w tych sprawach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może delegować innego członka Komisji Rewizyjnej do udziału w posiedzeniach Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie statutu. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin Komisji Rewizyjnej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.Rozdział V Jednostki terenowe § 27
 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały.
 2. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną, jeżeli uchwała Zarządu o powołaniu Oddziału tak stanowi.

Zasady tworzenia
§ 28

 1. 1. Oddział może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału wybranego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie – w przypadku, gdy Oddział będzie mieć osobowość prawną lub nie mniej niż 7 członków – w przypadku, gdy Oddział nie będzie mieć osobowości prawnej.
 2. Uchwałę o utworzeniu Oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 • 1. Władzami Oddziału są:
  a. Walne Zebranie Członków Oddziału, b. Zarząd Oddziału,
  c. Komisja Rewizyjna Oddziału.

Struktura organizacyjna
§ 29

2. Postanowienia § 17-19 statutu stosuje się odpowiednio. Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 30

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące WalnegoZebrania Członków, w szczególności § 20-22.Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

§ 31

 1. Zarząd Oddziału jest powołany do kierowania całą działalnością Oddziału.
 2. Do Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące Zarządu, w szczególności § 23-24.Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Oddziału.
 2. Do Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące Zarządu, w szczególności § 25-26.Postanowienia końcowe

§ 33

 1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo sprzeciwić się przeprowadzeniu przez Oddział działań, które mogłyby byćuznane za niezgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia lub szkodzące wizerunkowi Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału. Postanowienia§ 21 ust. 3 do uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Walnego Zebrania Członków nie stosuje się.Rozdział VI
  Majątek i gospodarka finansowa

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i ruchomości nabyte w trakcie jego działania oraz środki pieniężne,

papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.

§ 35

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a. składki członkowskie i wpisowe,
  b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, ze zbiórek publicznych, c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty, odsetki,
  d. wpływy z majątku ruchomego, nieruchomości i innych praw majątkowych, w tym dywidendy,
  e. dochody z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia,
  f. dochody z działalności gospodarczej.
 2. Dochody Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VII
Działalność gospodarcza
§ 36

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach prawa. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:
  a. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  b. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  c. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, d. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, e. badanie rynku i opinii publicznej,f. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  g. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, h. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  i. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami.Rozdział VIII

Postanowienia końcowe
§ 37

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością

głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Postanowienia § 21 ust. 3 nie stosuje się.

§ 38

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Postanowienia § 21 ust. 3 nie stosuje się.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Kontakt z nami

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Budownictwa Naturalnego

Płochocińska 19/25
03-191 Warszawa

Napisz do nas
info@osbn.pl